Мова
07 Лютого

Журнал «Гендерна парадигма освітнього простору»

Редакційна колегія журналу «Гендерна парадигма освітнього простору», який започатковано кафедрою педагогіки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», повідомляє про початок збору матеріалу (до 1.03.2016 р.) для друку третього чергового випуску запланованого видання

Шановні колеги!

У збірнику наукових праць «Гендерна парадигма освітнього простору» публікуються оригінальні (раніше ніде не опубліковані) статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії та історії педагогіки (гендерний аспект), методологічних основ ґендерної освіти та практики ґендерного виховання учнів і студентів у закладах освіти та позашкільних установах.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ВИДАННЯ:

 1. Теоретико-методологічні засади гендерної освіти.
 2. Гендерний підхід в освіті: історико-педагогічний аспект.
 3. Реалізація гендерного підходу в навчальному процесі: дитячий садок – школа – ВУЗ
 4. Гендерний вимір сучасного життя: соціокультурні проблеми виховання.
 5. Гендерна компетентність педагога: методичний супровід.
 6. Рецензії

Редакційна колегія просить звернути увагу авторів статей на Постанову ВАК України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” за №705/1 від 15 січня 2003 р. У статті повинні бути присутні такі необхідні елементи : постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми; формулювання цілей статті (мета, завдання, методи, методологія); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки із даного дослідження і перспективи подальших наукових розвідок. Зауважимо, що назва вказаних структурних компонентів статті в тексті не вказується.

Стаття повинна відповідати тематиці видання і сучасному стану науки, бути літературно опрацьованою.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Формат аркуша – А4 (210 х 297 мм). Розмір полів: верхнє, нижнє, праве – 2см, ліве – 3см.

Текст подається у текстовому редакторі МS Word OC Windows (версія не нижче 6.0); міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт Тimes New Romen; кегль 14; абзац 1,25 см, усі поля – 2 см;

Обсяг статті 0,33 – 0,55 авторських аркушів (1 авт. арк. – 40000 знаків), анотації українською, російською, англійською мовами (обсяг кожної 10-12 рядків).

Стаття повинна містити номер УДК, який слід вказувати у лівому верхньому куті першого аркуша статті.

Порядок розташування матеріалу: у лівому верхньому куті аркуша проставляють індекс УДК, у правому верхньому куті на цьому ж рівні розміщують такі дані: науковий ступінь (наприклад, к. т. н., д. т. н.), вчене звання (наприклад: проф., доц., с. н. с.), прізвище та ініціали авторів (один під другим). Після ініціалів кожного із авторів друкується у дужках скорочена назва установи (організації), де працює автор. Назву статті друкують прописними (великими) літерами (шрифт жирний, без підкреслювань) по центру аркуша без переносів і відокремлюють від тексту одним рядком зверху та знизу. Під назвою подаються анотації українською, російською та англійською мовами з обов’язковим перекладом назви статті та ПІБ автора (основні позиції статті) та ключовими словами (5-10), за якими розміщується текст статті.

Ілюстративний матеріал виділяти курсивом.

Таблиці та рисунки повинні бути підписані та пронумеровані, а всі елементи згруповані в один об’єкт. Обсяг має становити не більше 0,25 загального обсягу тексту публікації. Таблиці створювати у форматі Word. Рисунки – у форматі BMP.

Для покликань на джерело цитування використовувати квадратні дужки [3, с. 7].

Після закінчення тексту через один інтервал подають список літератури з дотриманням вимог (Бюлетень ВАК України, № 5, 2009 р.). Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею.Список літератури повинен починатися із заголовка посередині сторінки – ЛІТЕРАТУРА (шрифт – Тіmes New Roman, № 14).

Через рядок після «Літератури» подають Резюме англійською мовою (2000 знаків). Належить застосовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, стандартизовану термінологію, уникаючи маловідомих термінів та складних граматичних зворотів. Комп’ютерні переклади не приймаються.

Далі, через один інтервал, вказується рецензент в наступному порядку: науковий ступінь (наприклад, к.п. н., д. п. н.,), вчене звання (наприклад: проф., доц, с. н. с.), прізвище та ініціали рецензента.

Додатково необхідно надіслати такі матеріали: копія статті, оформлена згідно із наведеними вимогами; електронний варіант статті у вигляді файлу формату rtf для MSWord -97 (або пізніша версія) або на СD (СD–RW); рецензія доктора наук (з організації, де працює один із авторів); довідка про автора /авторів. Довідка про автора надається за зразком: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь; вчене звання; повна назва місця роботи, посада; домашня адреса; телефон (факс), мобільний телефон; E-mail (обов’язково для своєчасного отримування необхідної інформації); пересилка збірника: так, ні; необхідна кількість примірників (додаткові примірники сплачуються окремо); адреса пересилки (чи номер відділення «Нової пошти»).

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідальність несуть автори публікацій.

Термін подання матеріалів для третього випуску журналу до 1 березня 2016 року.

Редакційна рада залишає за собою право редагувати текст. Статті, які не відповідають висунутим вимогам, відхилятимуться та не повертатимуться. Відібрані за технічної відповідності статті підлягають подальшому науковому рецензуванню.

Статті докторів наук, професорів без співавторів публікуються безкоштовно.

Електронні версії матеріалів (довідка про автора, сканкопії рецензії / витягу з протоколу засідання кафедри з рекомендацією до друку) і статей надсилати за адресою e-mail: gendernaparadigma@gmail.com.

Рукописи і відсканована квитанція про оплату направляються за адресою : Криворізький педагогічний інститут

ДВНЗ «Криворізький національний університет»,

Кафедра педагогіки, проспект Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, 50086

Контактні телефони: (0564) 71-59-52; (097) 055-37-57

Електронна скринька:gendernaparadigma@gmail.com;

k_pedagogy@kdpu.edu.ua

Редакційна колегія журналу «Гендерна парадигма освітнього простору», який започатковано кафедрою педагогіки Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет», повідомляє про початок збору матеріалу (до 1.03.2016 р.) для друку третього чергового випуску запланованого видання

Шановні колеги!

У збірнику наукових праць «Гендерна парадигма освітнього простору» публікуються оригінальні (раніше ніде не опубліковані) статті теоретичного та експериментального характеру з актуальних проблем теорії та історії педагогіки (гендерний аспект), методологічних основ ґендерної освіти та практики ґендерного виховання учнів і студентів у закладах освіти та позашкільних установах.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ВИДАННЯ:

 1. Теоретико-методологічні засади гендерної освіти.
 2. Гендерний підхід в освіті: історико-педагогічний аспект.
 3. Реалізація гендерного підходу в навчальному процесі: дитячий садок – школа – ВУЗ
 4. Гендерний вимір сучасного життя: соціокультурні проблеми виховання.
 5. Гендерна компетентність педагога: методичний супровід.
 6. Рецензії

Редакційна колегія просить звернути увагу авторів статей на Постанову ВАК України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” за №705/1 від 15 січня 2003 р. У статті повинні бути присутні такі необхідні елементи : постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми; формулювання цілей статті (мета, завдання, методи, методологія); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки із даного дослідження і перспективи подальших наукових розвідок. Зауважимо, що назва вказаних структурних компонентів статті в тексті не вказується.

Стаття повинна відповідати тематиці видання і сучасному стану науки, бути літературно опрацьованою.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ТЕХНІЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Формат аркуша – А4 (210 х 297 мм). Розмір полів: верхнє, нижнє, праве – 2см, ліве – 3см.

Текст подається у текстовому редакторі МS Word OC Windows (версія не нижче 6.0); міжрядковий інтервал – 1,5; шрифт Тimes New Romen; кегль 14; абзац 1,25 см, усі поля – 2 см;

Обсяг статті 0,33 – 0,55 авторських аркушів (1 авт. арк. – 40000 знаків), анотації українською, російською, англійською мовами (обсяг кожної 10-12 рядків).

Стаття повинна містити номер УДК, який слід вказувати у лівому верхньому куті першого аркуша статті.

Порядок розташування матеріалу: у лівому верхньому куті аркуша проставляють індекс УДК, у правому верхньому куті на цьому ж рівні розміщують такі дані: науковий ступінь (наприклад, к. т. н., д. т. н.), вчене звання (наприклад: проф., доц., с. н. с.), прізвище та ініціали авторів (один під другим). Після ініціалів кожного із авторів друкується у дужках скорочена назва установи (організації), де працює автор. Назву статті друкують прописними (великими) літерами (шрифт жирний, без підкреслювань) по центру аркуша без переносів і відокремлюють від тексту одним рядком зверху та знизу. Під назвою подаються анотації українською, російською та англійською мовами з обов’язковим перекладом назви статті та ПІБ автора (основні позиції статті) та ключовими словами (5-10), за якими розміщується текст статті.

Ілюстративний матеріал виділяти курсивом.

Таблиці та рисунки повинні бути підписані та пронумеровані, а всі елементи згруповані в один об’єкт. Обсяг має становити не більше 0,25 загального обсягу тексту публікації. Таблиці створювати у форматі Word. Рисунки – у форматі BMP.

Для покликань на джерело цитування використовувати квадратні дужки [3, с. 7].

Після закінчення тексту через один інтервал подають список літератури з дотриманням вимог (Бюлетень ВАК України, № 5, 2009 р.). Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею.Список літератури повинен починатися із заголовка посередині сторінки – ЛІТЕРАТУРА (шрифт – Тіmes New Roman, № 14).

Через рядок після «Літератури» подають Резюме англійською мовою (2000 знаків). Належить застосовувати синтаксичні конструкції, притаманні мові ділових документів, стандартизовану термінологію, уникаючи маловідомих термінів та складних граматичних зворотів. Комп’ютерні переклади не приймаються.

Далі, через один інтервал, вказується рецензент в наступному порядку: науковий ступінь (наприклад, к.п. н., д. п. н.,), вчене звання (наприклад: проф., доц, с. н. с.), прізвище та ініціали рецензента.

Додатково необхідно надіслати такі матеріали: копія статті, оформлена згідно із наведеними вимогами; електронний варіант статті у вигляді файлу формату rtf для MSWord -97 (або пізніша версія) або на СD (СD–RW); рецензія доктора наук (з організації, де працює один із авторів); довідка про автора /авторів. Довідка про автора надається за зразком: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь; вчене звання; повна назва місця роботи, посада; домашня адреса; телефон (факс), мобільний телефон; E-mail (обов’язково для своєчасного отримування необхідної інформації); пересилка збірника: так, ні; необхідна кількість примірників (додаткові примірники сплачуються окремо); адреса пересилки (чи номер відділення «Нової пошти»).

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей відповідальність несуть автори публікацій.

Термін подання матеріалів для третього випуску журналу до 1 березня 2016 року.

Редакційна рада залишає за собою право редагувати текст. Статті, які не відповідають висунутим вимогам, відхилятимуться та не повертатимуться. Відібрані за технічної відповідності статті підлягають подальшому науковому рецензуванню.

Статті докторів наук, професорів без співавторів публікуються безкоштовно.

Електронні версії матеріалів (довідка про автора, сканкопії рецензії / витягу з протоколу засідання кафедри з рекомендацією до друку) і статей надсилати за адресою e-mail: gendernaparadigma@gmail.com.

Рукописи і відсканована квитанція про оплату направляються за адресою : Криворізький педагогічний інститут

ДВНЗ «Криворізький національний університет»,

Кафедра педагогіки, проспект Гагаріна, 54, м. Кривий Ріг, 50086

Контактні телефони: (0564) 71-59-52; (097) 055-37-57

Електронна скринька:gendernaparadigma@gmail.com;

k_pedagogy@kdpu.edu.ua

" data-image="/storage/app/uploads/public/56b/755/c17/56b755c179b06107577676.jpg" data-services="vkontakte,facebook,odnoklassniki,gplus,twitter">